บริษัท ภูมรินทร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2546
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจแบ่งเป็นประเภท ดังนี้

  • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง เนื่องจากผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและทีมงาน มีประสบการณ์จบการศึกษาและมีพื้นฐานทางด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง
  • บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ที่ทำธุรกิจทางด้านสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอก งานวิศวกรรม และการก่อสร้าง โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ทางบริษัทเล็งเห็นว่า ณ ปัจจุบันสภาพการแข่งขันในธุรกิจประเภทการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อยู่ในอัตราที่สูงมาก ผู้บริหารหลายองค์กรมีแนวคิดว่า จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง โดยการใช้ซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการทำงาน ประกอบกับจากประสบการณ์ของผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว จึงทำให้เราตัดสินใจในการลงทุนทำธุรกิจการให้บริการด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง โดยใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท กวางโจว หยวนฟาง คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (YFCAD Software) ทำให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย อาทิเช่น InteriCAD, KD Max, Ceramic King, BtoCAD, My Home Design และ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลและบริการหลังการขายให้กับซอฟต์แวร์ 3D Rooms to show ของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด อีกด้วย

    บริษัท กวางโจว หยวนฟาง คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (YFCAD)

    เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ 1994 (พ.ศ.2537) โดยการลงทุนและสนับสนุนจากคณะบริหารเมือง กวางโจว (ประเทศจีน) ซึ่งในปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 300 คน โดย 95% จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและกว่า 30% ของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า อีกทั้งกว่า 40% ของพนักงานมีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมของ YF นั้นมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานทางด้าน ออกแบบภายใน (Interior Design) การพัฒนาปรับปรุง เฟอร์นิเจอร์ (Renovation) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัสดุภัณฑ์ ซึ่งโปรแกรมนั้นพัฒนาขึ้นเพื่องานอุตสาหกรรมบ้านพักอาศัย โดยโปรแกรมจาก YF ส่วนใหญ่ก็เป็นอันดับ 1 ในท้องตลาดที่มีการใช้งาน เช่น InteriCAD, Furniture Design System, KD Max และ Ceramic King เครือข่ายตัวแทนของ YF นั้นในปัจจุบันมีถึง 20 กว่าเมืองกระจายทั่วประเทศจีน และ ในต่างประเทศ ซึ่งด้วยเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและหลักการบริการที่เข้าถึงลูกค้า ทำให้ปัจจุบันมีผู้ใช้งานโปรแกรมของ YFCAD มากถึง 300,000 ราย ด้วยผลจากความสามารถในการวิจัยและพัฒนา อีกทั้งประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ตู้ครัว ทำให้ YF ได้พัฒนาระบบให้ลูกค้ามากมาย การพัฒนาระบบทั้งหมดนั้นได้คำนึงถึง การออกแบบ, การจัดการ, การใช้งาน และ ขั้นตอนการขายของลูกค้า เป็นหลัก