KDMax V6
Hot Recommend
Kitchen Design
Contact us

KDMax เป็นซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบชุดตู้ครัว(Kitchen), ตู้ฝังผนัง(Built-In&Wardrobe) งานตู้(Cabinets) และงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ (Interior Furniture) โดยซอฟต์แวร์สามารถรองรับการทำงานด้าน 3 มิติ การทำรายการประเมินราคา การทำรายการแบบที่สามารถส่งผลิตไปยังโรงงาน